Coat of arms MarSU
424000, Yoshkar-Ola city, Lenin Square 1
Telephone: +7 (8362) 68 80 42
e-mail: inter_office@marsu.ru

Science

Patents

Title

Authors

Method of Individual Running Load Setting for the Development of Sportsman’s Endurance

Rozhentsov V.V., Minakov Y.А., Polevshchikov M.M., Afonshin V.Е.

Surge Protector of Power Transformers

Akhmetshin R.S.,

Rybakov L.M., Chemodanov Е.V.,

Makarova N.L.

Method of Sportsman’s Warming-up Time Rating

Minakov Y.А.,

Polevshchikov M.M., Rozhentsov V.V., Afonshin V.Е.

Method of Sportsman’s Speed and Movement Accuracy Testing

Pechenin К.О.,

Orlova N.А., Polevshchikov M.M., Rozhentsov V.V.

Fish Entrapping Device

Vvedensky О.G.

Method for Improving Young Cattle’s Safety

Smolentsev S.Y.

Method of Combat Athletes Rating

Mamaeva А.V., Zakamskiy A.V., Polevshchikov M.M., Rozhentsov V.V.

Pumping Installation

Krylov D.А.,

Vvedensky О.G.

Selection Method for Activities in Playing Sports

Kudryavtsev N.А.,

Zakamskiy A.V.,

Polevshchikov M.M., Rozhentsov V.V.

Method of Selection for Practicing Martial Arts

Mamaeva А.V., Zakamskiy A.V., Polevshchikov M.M., Rozhentsov V.V.

Evaluation Method for Combat Athletes’ Speed and Motor Actions Accuracy

Pesoshin А.А., Rozhentsov V.V.

Method of Technical Actions Training and Evaluation of Visual-Motor Coordination of the Athlete

Afonshin V.Е.

Method for Determining the Speed and Motor Actions Accuracy of the Athlete in Playing Sports

Pesoshin А.А., Familnikova N.V.,

Rozhentsov V.V.

Selection Method for Activities in Playing Sports

Familnikova N.V., Polevshchikov M.M.,

Rozhentsov V.V.

Evaluation Method of Endurance Development Level

Polevshchikov M.M.., Minakov Y.А.,
Rozhentsov V.V., Afonshin V.Е.

Determination Method of Human Physical Capacity Level for Work

Minakov Y.А., Polevshchikov M.M.,
Rozhentsov V.V., Afonshin V.Е.

Tiredness Determination Method in Sport

Minakov Y.А., Polevshchikov M.M.,
Rozhentsov V.V., Afonshin V.Е.

Evaluation Method of Motor Actions in Badminton

Zakamskiy A.V., Pesoshina S.I.,
Polevshchikov M.M., Rozhentsov V.V.

Evaluation Method of Motor Actions Accuracy of Athletes in Playing Sports

Zakamskiy A.V. Polevshchikov M.M., Rozhentsov V.V.

Rating Determination Method for Athletes in Playing Sports

Zakamskiy A.V. , Polevshchikov M.M., Rozhentsov V.V.

Selection Method for Activities in Playing Sports

Zakamskiy A.V. Polevshchikov M.M., Rozhentsov V.V.

Method of Accuracy Increasing in Determining the Time of Visual Information Perception

Rozhentsov V.V., Polevshchikov M.M.

Method of Accuracy Increasing in Determining the Inertia of the Human Visual System

Polevshchikov M.M., Rozhentsov V.V.

Method of Accuracy Increasing in Evaluating the Time of Human Reaction to a Moving Object

Polevshchikov M.M., Rozhentsov V.V., Pavlov I.V., Pesochin А.А.

Time Determination Method of Study Aimed at Evaluation of Visual Information Perception

Polevshchikov M.M., Rozhentsov V.V.

Time Determination Method of Study Aimed at Liability Assessment of Human Visual System

Lezhnina Т.А., Polevshchikov M.M., Rozhentsov V.V.

Time Determination Method to Train Time Evaluation of the Athlete’s Persistence of Vision

Rozhentsov V.V., Lezhnin А.V.

Float Skimming Device of Water Supply Intake from Debris and Fish

Vvedensky О.G.

Head Wall of Water Supply Intake Structure

Vvedensky О.G.

Time Determination Method of Study Aimed at Evaluating the Bandwidth of Visual System Spatial Frequency Channel

Polevshchikov M.M., Rozhentsov V.V., Lezhnina Т.А.

Time Determination Method to Train Time Evaluation of the Athlete’s Persistence of Vision

Rozhentsov V.V., Polevshchikov M.M.

Head Wall Design of Fish Pass (options)

Vvedensky О.G.

Time Determination Method of Study Aimed at Evaluating of Receptive Fields Bandwidth of the Visual System Neurons

Lezhnina Т.А., Polevshchikov M.M., Rozhentsov V.V.

Time Determination Method of Study Aimed at Evaluating of Vision Resolution Capacity of Light Flashes Frequency

Lezhnina Т.А., Rozhentsov V.V.

Time Determination Method of Study Aimed at Evaluating the Light Flashes Critical Frequency

Rozhentsov V.V.

Time Determination Method of Study Aimed at Evaluating the Excitation of Human Visual Analyzer

Rozhentsov V.V.